Lipník nad Bečvou
Get Adobe Flash player
Provozní doba: Po-Pá 6.00 – 14.30

PO – PÁ 6.00 – 14.30

Tel: +420 581 773 756
Mob.: + 420 704 619 995
E-mail: info@ts-lipnik.cz

 

mesto-lipnik.cz
mesto-lipnik.cz


SPORTOVNÍ HALA Města Lipník n./ B. Boženy Němcové 1696

PARKOVÁNÍ POUZE NA VYHRAZENÉM PARKOVIŠTI NEBO NA ASFALTOVÉ PLOŠE ZA TRIBUNOU

Obchodní podmínky

Provozní doba

Ceník

mesto-lipnik.cz

Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková org.

Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou PSČ 751 31, Tel: +420 581 773 756, E-mail: info@ts-lipnik.cz

Obchodní podmínky

Provozní řád

Sportovní haly Lipník nad Bečvou

 

                                                             Článek 1

                                                    Úvodní ustanovení

 

 1. Provozovatelem Sportovní haly Lipník nad Bečvou (dále jen „SH“) je společnost Technické služby Lipník nad Bečvou,příspěvková organizace., se sídlem Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou, IČO 00097811, DIČ CZ00097811.
 2. Provozovatel SH vydává tento „Provozní řád Sportovní haly Lipník nad Bečvou”, který určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků SH, jejich práva a povinnosti.
 3. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH. Porušení Provozního řádu je důvodem k omezení vstupu do SH osobám, které provozní řád porušily.
 4. Návštěvník sportovní haly je povinen řídit se pokyny obsluhy haly, dodržovat platné předpisy, ochranu zdraví a bezpečnost a dbát na bezpečnost ostatních návštěvníků SH.
 5. Za provoz SH odpovídá obsluha SH. Obsluha SH má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření. Obsluha SH dohlíží na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických, na ochranu a hospodárné využívání majetku, na řádné užívání SH včetně jejího zařízení a vybavení.
 6. Obsluha SH je oprávněna nevpustit do SH nebo vykázat osoby porušující či nedodržující ustanovení provozního řádu a jiných předpisů nebo nerespektující pokyny obsluhy nebo jim pověřených osob.
 7. Vstup do SH a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců provozovatele.

 

                                                          Článek 2

                                          Specifikace sportovní haly

 

 1. SH Lipník nad Bečvou se nachází na ulici B.Němcové 1696 v Lipníku nad Bečvou. Prostory SH tvoří recepce, hrací plocha, hlediště pro sedící diváky, šatny, klubovny, prostory pro občerstvení, sociální zařízení pro sportovce, návštěvníky a osoby tělesné postižené a technické prostory.
 2. Povrch hřiště je PVC umělá hmota Taraflex sportovní podlaha uzpůsobena k využití především pro míčové sporty.
 3. Ve SH je zabudován bezpečnostní a kamerový systém.

             

                                                           Článek 3

                                      Pravidla provozu sportovní haly

 

 1. Veřejnosti je přístup do SH umožněn pouze v době konání veřejně přístupných akcí /zápasy, turnaje apod./.
 2. Pro zajištění bezpečnosti ve SH obsluha reguluje počet osob tak, aby nebyla překročena kapacita SH – zejména kapacita tribun pro diváky.
 3. Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do SH pouze osobám či kolektivům, které zde mají předem rezervované hodiny.
 4. Dětem do 15 let je vstup do SH povolen pouze pod dozorem odpovědné osoby (vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel) starší 18 let, která za ně plně zodpovídá.
 5. Na sportovní plochu SH je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce, a to vždy pouze na základě dohody s obsluhou SH.Mimo individuální sporty (badminton, tenis ).
 6. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na plochu hřiště pouze hrajícím osobám.
 7. Uživatel hřiště, kurtu nesmí svým chováním narušovat záměrně hru na vedlejším hřišti, ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

Na sportovní plochu je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani

               stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách  

               podešve. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně ZODPOVÍDÁ trenér, cvičitel,  

               vyučující  nebo pořadatel sportovní akce!

               Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinna obsluha SH, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel 

               takové osobě neumožnit vstup na sportovní plochu SH nebo ji ihned z užívání SH vyloučit, případně

               celou akci zrušit. Při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný

               hlavní pořadatel, a to za všechna zúčastněná družstva.       

 1. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona (reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá provozovatel ani vlastník SH, ale vždy uživatel SH, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona (OSA).
 2. V prostorách sportovní haly je ZAKÁZÁNO:
  1. Na hrací plochu SH je ZAKÁZÁNO nosit jídlo, tekutiny (povoleny jsou pouze mimo hrací prostory – na střídačkách – v dokonale zajištěných plastových obalech), i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení SH. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje obsluha SH. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení okamžitého úklidu pořadatelé sportovní akce. 
  2. V celé hale platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako ZÁKAZ vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.
  3. V celé hale platí ZÁKAZ požívání alkoholických nápojů (mimo alkoholických nápojů podávaných recepcí) či jiných omamných látek. Vstup do SH je ZAKÁZÁN osobám podnapilým či pod vlivem omamných látek.
  4. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při požáru a revizi.) je ZAKÁZÁNO manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je obsluha haly oprávněna na viníkovi požadovat úhradu vzniklé škody.
  5. Bez souhlasu obsluhy SH jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, hlavicemi radiátorů, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a přísluší pouze obsluze haly a jím pověřeným osobám.
  6. Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet!
  7. V prostorách SH a přilehlém okolí je ZAKÁZÁNO odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená. Pro tento účel je v blízkosti haly umístěno stanoviště tříděného odpadu a pro kuřáky vyhrazen koš vedle vchodu do budovy SH s místem určeným ke kouření.
  8. Jízda na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod. je v celé SH ZAKÁZÁNA; jízdní kola nelze umisťovat do prostor SH – pro tyto účely jsou určeny stojany před SH.
  9. Do SH je ZAKÁZÁNO vodit psy či jiná zvířata.

 

 1. Všichni uživatelé SH jsou povinni bezpodmínečně dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení

        rezervovaných hodin.

 1. Všichni návštěvníci SH provozují veškerou činnost na své vlastní nebezpečí. Fyzické osoby na horolezecké stěně jsou seznámeny s pravidly v provozním řádu a prohlašují, že znají a ovládají zásady a jištění dle metodiky  ČHS.
 2. Všichni uživatelé a návštěvníci SH jsou povinni chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách SH, chránit zařízení SH proti poškození a neplýtvat vodou a energií.
 3. Obsluha SH je oprávněna vykázat návštěvníka, který nebude dodržovat ustanovení provozního řádu, je v podnapilém stavu, není sportující ani divák, chová se jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech SH je obsluha oprávněna okamžitě přivolat Městskou policii za účelem vykázání návštěvníka.
 4. Obsluha SH může v souladu s Provozním řádem odepřít vstup osobám, jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost, čistotu a mravně společenské zásady anebo těm, kteří v předchozí době opakovaně porušovali Provozní řád SH.
 5. Přinesené sportovní nářadí a pomůcky návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve SH, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště.
 7. Úrazy se hlásí obsluze SH, která provede zápis do knihy evidence úrazů a v případě potřeby přivolá záchrannou službu. Lékárnička je umístěna v prostoru recepce a na vyhrazeném místě v blízkosti hrací plochy SH.
 8. V šatnách SH se doporučuje neponechávat cennosti (mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd). Za případné ztráty odložených věcí nenese provozovatel zodpovědnost.
 9. K uložení věcí slouží uzamykatelné skříňky v šatnách, klíče k nim jsou k dispozici u obsluhy na recepci. Zapůjčení klíčů šatních skříněk je možné pouze proti zaplacené záloze. Tato záloha bude po odevzdání klíčů vrácena v plné výši.Záloha činí 50,- Kč.
 10. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení SH je třeba ihned ohlásit obsluze haly. Za škody na majetku způsobené návštěvníkem odpovídá sám návštěvník, je povinen tyto neprodleně hlásit obsluze SH a škody uhradit. Pokud nedojde k dohodě mezi obsluhou haly a návštěvníkem, předá obsluha SH celou záležitost Městské policii nebo Policii ČR.

 

                                                                         Článek 4

                                           Tréninky, cvičení, utkání, turnaje

 

 1. Vstup do prostor SH je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však

             15 minut před jejich zahájením.

 1. Pronajaté sportoviště předává obsluha SH a kontroluje jeho stav při zpětném převzetí od

návštěvníka.

 

                                                                                Článek 5

                                                          Rezervační systém

 

 1. Provoz sportovišť SH se řídí plánem využití SH, který sestavuje obsluha sportovní haly.

 Plán využití sportovišť SH – rezervační systém má tyto priority:

 • hodiny rezervované školským organizacím v Lipníku nad Bečvou,
 • pravidelně se opakující činnosti sportovních oddílů z Lipníku nad Bečvou (tréninky, soustředění, zájmové kroužky, cvičení, …apod.),
 • hodiny rezervované pro veřejnost.

 

 

 1. Rezervaci na opakované vstupy lze realizovat na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem dle schváleného rozvrhu v rezervačním systému.
 2. Rezervace sportovní plochy se provádí prostřednictvím elektronického rezervačního systému umístěného na webových stránkách (https://sportovni-hala-lipnik-nad-becvou.reenio.cz/cs/#/terms), dále osobně v recepci SH, příp. na určeném tel. čísle. +420734 140 802 nebo +420 777 550 210. Rezervaci na daný a následující den lze provést pouze telefonicky a to na číslech+420734 140 802 , +420 777 550 210  nebo osobně.
 3. Delší rezervaci (4 a více hodin) lze uskutečnit jen na základě písemné objednávky potvrzené obsluhou haly. Rezervace nabývá platnosti po zaplacení nájemného. V případě nedodržení stanoveného termínu bude rezervace zrušena.
 4. Bez zaplaceného nájemného nejpozději před rezervovaným časem nebude obsluhou umožněn vstup na hrací plochu.
 5. Rezervace propadne, pokud se zájemce nedostaví maximálně 15 minut po začátku rezervovaného času. Sportoviště potom může být pronajato jinému zájemci.
 6. V případě, že zájemce řádně nezruší objednanou rezervaci, bude mu pro další příp. rezervaci zablokován přístup do rezervačního systému.
 7. Pro storno rezervace SH platí pravidla dle čl. 6 odst. 4

 

                                                                           Článek 6

                                              Platby za využití sportovní haly

 

 1. Obsluha SH eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut směrem nahoru, a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel uvedených v čl. 6 odst.4.
 2. Obsluha SH si vyhrazuje právo v mimořádných případech i zrušit nebo navrhnout přesun plánovaných akcí, tréninků či cvičení nebo navrhnout změnu jejich rozvrhu – o změně musí být neprodleně s odůvodněním informován. Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání těchto akcí nebo jejich rozvrhu s obsluhou SH bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých, za tyto nenese provozovatel SH žádnou odpovědnost.
 3. Uživatelům SH, kteří využívají SH na základě nájemní smlouvy uzavřené s provozovatelem, je nájemné za užívání SH fakturováno měsíčně se 14-ti denní splatností. Ostatní uživatelé při opakovaných či jednorázových akcích platí nájemné před zahájením akce v hotovosti (proti příjmovému pokladnímu dokladu) v recepci SH.
 4. Pro storno rezervace SH platí ujednání na stránkách on line registrace.

 

                                                                Článek 7

                                                Provozní doba sportovní haly

 

 1. Provozní doba SH je stanovena celoročně od 8:00 do 22:00.
 2. Ve výjimečných případech lze po vzájemné dohodě dojednat provozní dobu odlišnou od stanovené.
 3. Recepce je otevřena v případě využívání SH veřejností v souladu s rezervačním systémem. Pravidla jejího provozu se řídí zákonnými předpisy (obchodními, živnostenskými, hygienickými, požárními, bezpečnostními atd.) a za provoz a dodržování podmínek je zodpovědná obsluha SH.

                      

                                                                   Článek 8

                                       Ceník za využití sportovní haly

 Nájemné za využití SH se řídí schváleným Ceníkem za pronájem a půjčovné sportovní haly Lipník nad Bečvou a je k dispozici na webových stránkách (https://www.ts-lipnik.cz/cinnosti/cenik)  provozovatele, nebo na recepci SH.

 

                                                                    Článek 9

                                              Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH.
 2. V případě evakuace SH použít označené únikové východy a orientovat se dle bezpečnostních tabulek a nouzového osvětlení.
 3. Provozní řád je účinný od 01.09.2018
 4. Důležitá telefonní čísla:

Provozovatel Technické služby Lipník nad Bečvou,příspěvková organizace.:     581 773 756

Správce haly                                                                                                                 734 140 802                                                         

Hasiči                                                                                                                                                150

Záchranná služba                                                                                                                           155

Policie                                                                                                                                               158

Tísňové volání                                                                                                                                 112

Městská policie                                                                                            581 722 156,720 511 970

V případě pronájmu sportovní haly, bude li při sportovních či jiných aktivitách nájemce užívat veřejnou hudební produkci, je jeho povinností si ohlašovací povinnost a případné poplatky za užívání autorských práv řešit přímo s OSA. Provozovatel sportovní haly nenese odpovědnost za případné porušení této povinnosti.

  

V Lipníku nad Bečvou dne 21. 8. 2018

 

Za provozovatele sportovní haly:                                                                       

 

 

                   Ing. Dušan Pořízka v.r.                                                                     

                      ředitel společnosti                                                                            

          Technické služby Lipník nad Bečvou,

                   příspěvková organizace